FFF BLUE
Công Cụ Tăng Tương Tác Facebook
Tạo khóa link, yêu cầu người dùng tương tác (Like và Comment) vào post trên Facebook để mở khóa
Xem hướng dẫn

Hệ Thống Hoạt Động Ra Sao

(1) Tương tác
Yêu cầu người dùng tương tác vào bài viết, gồm cả Like và Comment
(2) Xác nhận
Yêu cầu login facebook để xác nhận bạn đã tương tác
(3) Mở khóa
Kiểm tra tài khoản vừa xác nhận và tương tác để mở khóa